Người dùng có thể tạo chữ ký cá nhân trong email bằng cách chèn vào cuối mỗi email gửi đi. Đây có thể là một phần của văn bản cá nhân, chẳng hạn như thông tin liên lạc, một hình ảnh được tải lên từ Drive hoặc một trích dẫn yêu thích.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1515-ch%E1%BB%AF-ky-gmail