Upload tập tin Microsoft Word, Excel hoặc PowerPoint lên Google Drive. Bây giờ bạn có thể mở và chỉnh chúng sửa trên bất kì thiết bị nào mà không cần đến Office.

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1477-ch%E1%BB%89nh-s%E1%BB%ADa-t%E1%BA%ADp-tin-office-%E1%BB%9F-m%E1%BB%8Di-n%C6%A1i-v%E1%BB%9Bi-google-apps-for-work