Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Chính sách dành cho Google Groups

đăng 18:57, 15 thg 11, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:57, 15 thg 11, 2015 ]
Nhằm đáp ứng vấn đề bảo mật, tất cả các nhóm thuộc Google Apps đều có giới hạn về hoạt động gửi thư, lời mời, kích thước và thành viên. Nếu đạt đến một trong những giới hạn, người dùng sẽ bị chặn đối với những hoạt động vượt giới hạn.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/chinhsachdanhchogooglegroups