Người dùng tạo các biểu đồ trong Google Sheets sẽ có khả năng thêm đường xu hướng (chart trendlines) - dùng để biểu thị xu hướng dữ liệu hoặc các giá trị trung bình di chuyển trong các biểu đồ mà bạn tạo.

Đường xu hướng có thể được tạo kiểu với màu sắc và độ dày khác nhau và có thể được hiển thị như là một mục trong phần chú thích. 

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1421-chart-trendlines-trong-google-sheets