Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Cập nhật phiên bản mới Google Apps Password Sync (v1.5)

đăng 19:12, 21 thg 3, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:16, 21 thg 3, 2016 ]
Google Apps Password Sync (GAPS) sử dụng Crypt hash function (SHA512 thay vì SHA1) khi cập nhật mật khẩu với Directory API . Sử dụng mã OAuth mới 2.0 để ủy quyền và làm mới mã (tránh xung đột khi ghi đè DNS để thực thi Tìm kiếm an toàn).
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/capnhatphienbanmoigoogleappspasswordsyncv15