Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Cập nhật phiên bản mới Google Apps Directory Sync (v4.2.1)

đăng 23:52, 12 thg 4, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 23:53, 12 thg 4, 2016 ]
Google Apps Directory Sync (GADS) phiên bản mới (v4.2.1) hiện đã khả dụng với các tính năng mới

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng cho cả Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Thời gian triển khai:

Đã khả dụng (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/capnhatphienbanmoigoogleappsdirectorysyncv421