Google Apps Password Sync (GAPS) phiên bản 1.2 hiện khả dụng với các tính năng mới sau:
  • GAPS hiện có thể đăng nhập truy cập lỗi đồng bộ đến bản ghi sự kiện “Ứng dụng” của Windows;

  • Chỉnh sửa một số lỗi.

    http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1412-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-phien-b%E1%BA%A3n-c%E1%BB%A7a-google-apps-password-sync-gaps