Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Cập nhật: phát hiện lạm dụng SMTP Relay trong Gmail

đăng 16:46, 15 thg 11, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:48, 15 thg 11, 2016 ]
Những doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm máy chủ email không phải Gmail có thể sử dụng dịch vụ
SMTP Relay để định tuyến mail gửi đi thông qua Google.


https://docs.google.com/document/d/1ZRh3xXxLg1VYw6sIS5ouWRDJiq1naF3m3X2Yc2heMag/edit?usp=sharing