Trang thiết lập tài khoản Google đã có cái nhìn và cảm nhận mới, phù hợp với
nguyên tắc thiết kế của Google và đường dẫn mới hiện nay là myaccount.google.com.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1536-c%E1%BA%A3i-ti%E1%BA%BFn-trong-trang-thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-tai-kho%E1%BA%A3n-google