Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Cài đặt quản lý thiết bị trong giao diện Admin console

đăng 17:55, 12 thg 1, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:55, 12 thg 1, 2016 ]
Quản lý di động trong Google Apps cho phép quản trị viên thực thi các chính sách quản lý thiết bị trong tổ chức thông qua trang cài đặt quản lý thiết bị trong giao diện 
Admin console.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/caidatquanlythietbitronggiaodienadminconsole