Các công ty lớn nhất và sáng tạo nhất châu Á đã thực hiện việc chuyển đổi sang Google Apps, tham gia cùng với hơn 5 triệu doanh nghiệp khác trên toàn thế giới. 
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1452-cac-doanh-nghi%E1%BB%87p-chau-a-d%E1%BA%A1t-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-th%E1%BB%B1c-s%E1%BB%B1-khi-chuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%95i-sang-google-apps