Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

BÁO CÁO HIỆU SUẤT: Lưu báo cáo

đăng 18:11, 11 thg 5, 2014 bởi Thanh Phong Trần
Làm thế nào để lưu báo cáo?

Bạn có thể lưu báo cáo để tham chiếu nhanh sau này.

Để lưu báo cáo:

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1349-bao-cao-hi%E1%BB%87u-su%E1%BA%A5t-l%C6%B0u-bao-cao

Comments