Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

BÁO CÁO HIỆU SUẤT: Lập lịch báo cáo

đăng 20:30, 13 thg 5, 2014 bởi My Lien
Khi bạn đã tạo báo cáo, bạn có thể lập lịch báo cáo để chạy thường xuyên và gửi báo cáo đó qua email cho chính mình và những người nhận khác khi báo cáo đã sẵn sàng.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1350-bao-cao-hi%E1%BB%87u-su%E1%BA%A5t-lap-lich-bao-cao

Comments