Đây là bản tin đặc biệt dành cho quản trị viên.

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên đã được thiết kế lại để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, đặt các điều khiển quan trọng nhất ở vị trí trước và trung tâm, đồng thời giúp cho các tác vụ thường gặp nhất trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết để quản trị viên hoàn tất công việc.

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1551-b%E1%BA%A3ng-di%E1%BB%81u-khi%E1%BB%83n-danh-cho-qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B-vien-m%E1%BB%9Bi