Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

31/3/2015: gỡ bỏ giao diện báo cáo cũ trong Admin console

đăng 18:14, 16 thg 3, 2015 bởi My Lien
Tháng 6/2014, Google đã thiết kế lại
phần báo cáo trong giao diện điều khiển Admin console nhằm giúp các quản trị viên dễ dàng hơn trong việc quản lý và nắm rõ việc sử dụng Google Apps của người dùng, việc này hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp làm việc hiệu quả hơn.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1570-31-3-2015-g%E1%BB%A1-b%E1%BB%8F-giao-di%E1%BB%87n-bao-cao-cu-trong-admin-console

Comments