Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

20/4/2015:ngưng hỗ trợ các APIs Google Apps Admin phiên bản cũ

đăng 18:12, 27 thg 3, 2015 bởi My Lien
Trong vài năm qua, Google đã cập nhật các APIs với các phiên bản mới trên Drive và Calendar, những APIs này đã được sử dụng để quản lý các tên miền Google Apps for Work.
https://sites.google.com/a/lvtech.com.vn/meo---tin-tuc-google-for-work/new-page/2042015ngunghotrocacapisgoogleappsadminphienbancu

Comments