Sau khi nâng cấp lên Google Apps Unlimited, Vault sẽ tự động được kích hoạt cho tất cả mọi người trong tổ chức, và tất cả người dùng sẽ phải tuân thủ chính sách xóa và lưu giữ dữ liệu.


https://drive.google.com/a/lvtech.com.vn/file/d/0By2LWta_orC3NUxqUWJ3U3BZNk0/view?usp=sharing